ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร อีก ๑ ช่องทางได้ที่ เฟสบุคของเทศบาลตำบลบ่อกรุ นะค่ะ

www.facebook.com/ 

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

 

เอกสารหมายเลข 1.pdf

เอกสารหมายเลข 2.pdf

เอกสารหมายเลข 3.pdf

เอกสารหมายเลข 4.pdf

 

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

1.     Accout : Saraban-bokru-sm@lgo.mail.go.th

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อกรุ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ม_16.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ่อกรุ พ.ศ. 2566 

ม_10.pdf

พระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

208.pdf

 

 

ข่าวสารบอกต่อ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 มาทำความเข้าใจ ภาษีใหม่กันนะ

00000046.PDF

 

 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ_ศ_ 2546.pdf

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.