ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


กระทรวงมหาดไทย


สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง

1.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง.pdf

2.ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 

ได้ที่ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อกรุ

3.ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง.pdf

4.ประกาศบรรชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

 

 

แผนที่เทศบาลตำบลบ่อกรุ

www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B

8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%

A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%

AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8/@14.8771082,99.8868689,1437m/data=!3m1!

1e3!4m5!3m4!1s0x30e181df57ed5523:0xc39156ec90050a52!8m2!3d14.8778059!4d99.8887751

 

 

 

 

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล   24 เม_ย_65.pdf

 

 

 

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ

และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

#ลอยกระทง ๒๕๖๓ ศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกใจ กับเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ปฏิทินการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

 

เปิดอย่างเป็นทางการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อกรุ"

 

 ท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยววิถีชุมชน

    

   

    

 

 

๑๙ เมษา พาเพลิน

 

๑ปี เพียง ๑ ครั้ง ได้พบปะพร้อมหน้า สงกรานต์นั้นหนา พาใจเบิกบาน

  

  

 ผืนผ้าไทย อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

ฝากไว้ให้เชิดชู ลูกหลานดูสืบต่อไป

สิ่งพิมพ์1_pubผ้า 5 สี.pdf


ขอเชิญเที่ยวชม ถนนสายดอกไม้ พฤศจิกายน - ธันวาคม

ส่งสุขปลายปี กับสีทองผ่องใส ถนนหน้าเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

  

  

  

 

 

วีดีทัศน์ การบริหารและการจัดของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 

    

        เทศบาลตำบลบ่อกรุ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ตำบลบ่อกรุ   อำเภอเดิมบางนางบวช  

จังหวัดสุพรรณบุรี    ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

Bokru  Subdistrict  Municipality   โทรศัพท์ 0-3557-5001  โทรสาร 0-3544-6691

  

ขอเชิญกราบไหว้ พระธาตุเจดีย์ ศักดิ์สิทธิ์  วัดบ่อกรุ

 

 

 

    

 

  

 

วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน

 

 

               โครงการเยาวชนและชุมชน รักษืสิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงาน ต้านยาเสพติด ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 

 

 ภาพกิจกรรม ประเพณียกธงสงกรานต์ ตำบลบ่อกรุ 19 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันที่  7  กรกฎาคม  2552  เป็นวันอาสาฬหบูชา  ประชาชนตำบลบ่อกรุ  ร่วมกิจกรรมทำบุญกันมากมาย   ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อกรุ  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อเทียน โดยการซื้อเทียนถวายวัดบ่อกรุ และวัดทุ่งกฐิน  ให้ประชาชนได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา  ให้แก่วัดบ่อกรุ  และวัดทุ่งกฐิน 

More...

แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อกรุ  นำโดยนายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่  ครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

More...

หนังสือราชการ
More...

วีดีโองาน ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 

 วีดีโอโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ห่างใกลยาเสพติด พิชิตเอด และเข้าเลือดออก

 วันที่ 14 เมษายน 2554

 

More...

ศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม

ความเชื่อ  ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม  ที่ชาวตำบลบ่อกรุ  ให้ความเคารพสักการะ นับถือเป็นอย่างยิ่ง

More...

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
More...

นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ  ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" ตามโครงการจิตอาสาของโรงเีรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  บริจากอาหาร และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัย เหตุการณ์ พลุระเบิด งบประมาณ ทั้งสิ้น 20,000 บาท 

More...

More...


Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ Allcasino new 2022-08-113 / 0
dot
กระทู้ปกติ roma สล็อต 2022-08-114 / 0
dot
กระทู้ปกติเมก้าเกม2022-08-1020 / 0
dot
กระทู้ปกติสล็อตออนไลน์ pg ลงทุนน้อยโบนัสแตกดี2022-08-0917 / 0
dot
กระทู้ปกติpgslot สล็อตสุดฮิต ทีให้เงินรางวัลมหาศาล2022-08-0915 / 0
dot
กระทู้ปกติpgslot เกมสุดฮิตแห่งปี ทำกำไรไม่อั้น2022-08-0817 / 0
dot
กระทู้ปกติสล็อตออนไลน์pg แจกโบนัส100%2022-08-0816 / 0
dot
กระทู้ปกติslotxoth2022-08-0817 / 0
dot
กระทู้ปกติHuay.ac เว็บหวยออนไลน์ เจ้าใหญ่ไม่มีอั้น เปิดมาอย่...2022-08-0717 / 0
dot
กระทู้ปกติสูตรบาคาร่า 13242022-08-0619 / 0
dot
กระทู้น่าสนใจpgslot999.com มีภาพสวยและมีการแจกรางวัลมากมาย2022-01-28565 / 85
dot
กระทู้ปกติเกมสล็อต Megagame2022-08-0427 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำค่ายเกมสล็อต Betflix2022-08-0428 / 0
dot
กระทู้ปกติเว็บหวยออนไลน์ 77lotto2022-08-0330 / 0
dot
กระทู้ปกติเว็บหวยออนไลน์ tamjaibet2022-08-0331 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.