ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

คำขวัญตำบลบ่อกรุ

                      
                                หลวงปู่ดำนำชีวิต             ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อดงไม้งาม
                ระบือนามผ้าทอมือ                 เลื่องลืองานยกธง

 

 

 

โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/zl4l3n

 

แบบยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568.pdf

แบบมอบอำนาจการยืนยันสิทธิ์.pdf

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

1.     Accout : Saraban-bokru-sm@lgo.mail.go.th

 

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง

1.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง.pdf

2.ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 

ได้ที่ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อกรุ

3.ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ  แทนตำแหน่งว่าง.pdf

 

  

 

 

 

 

 

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล   24 เม_ย_65.pdf

 

 

 

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ

และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

#ลอยกระทง ๒๕๖๓ ศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกใจ กับเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ปฏิทินการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

 

เปิดอย่างเป็นทางการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อกรุ"

 

 ท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยววิถีชุมชน

 

 

 

 

 

 

    

   

    

 

 

๑๙ เมษา พาเพลิน

 

๑ปี เพียง ๑ ครั้ง ได้พบปะพร้อมหน้า สงกรานต์นั้นหนา พาใจเบิกบาน

  

  

 ผืนผ้าไทย อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

ฝากไว้ให้เชิดชู ลูกหลานดูสืบต่อไป

สิ่งพิมพ์1_pubผ้า 5 สี.pdf


ขอเชิญเที่ยวชม ถนนสายดอกไม้ พฤศจิกายน - ธันวาคม

ส่งสุขปลายปี กับสีทองผ่องใส ถนนหน้าเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

  

  

  

 

 

วีดีทัศน์ การบริหารและการจัดของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 

    

        เทศบาลตำบลบ่อกรุ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ตำบลบ่อกรุ   อำเภอเดิมบางนางบวช  

จังหวัดสุพรรณบุรี    ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

Bokru  Subdistrict  Municipality   โทรศัพท์ 0-3557-5001  โทรสาร 0-3544-6691

  

ขอเชิญกราบไหว้ พระธาตุเจดีย์ ศักดิ์สิทธิ์  วัดบ่อกรุ

 

 

 

    

 

  

 

วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน

 

 

               โครงการเยาวชนและชุมชน รักษืสิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงาน ต้านยาเสพติด ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 

 

 ภาพกิจกรรม ประเพณียกธงสงกรานต์ ตำบลบ่อกรุ 19 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันที่  7  กรกฎาคม  2552  เป็นวันอาสาฬหบูชา  ประชาชนตำบลบ่อกรุ  ร่วมกิจกรรมทำบุญกันมากมาย   ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อกรุ  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อเทียน โดยการซื้อเทียนถวายวัดบ่อกรุ และวัดทุ่งกฐิน  ให้ประชาชนได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา  ให้แก่วัดบ่อกรุ  และวัดทุ่งกฐิน 

More...

แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อกรุ  นำโดยนายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่  ครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

More...

หนังสือราชการ
More...

วีดีโองาน ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

 

 

 วีดีโอโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ห่างใกลยาเสพติด พิชิตเอด และเข้าเลือดออก

 วันที่ 14 เมษายน 2554

 

More...

ศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม

ความเชื่อ  ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม  ที่ชาวตำบลบ่อกรุ  ให้ความเคารพสักการะ นับถือเป็นอย่างยิ่ง

More...

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
More...

นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ  ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" ตามโครงการจิตอาสาของโรงเีรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  บริจากอาหาร และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัย เหตุการณ์ พลุระเบิด งบประมาณ ทั้งสิ้น 20,000 บาท 

More...

More...


Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติหวยออนไลน์ World lotto new 01:14:483 / 0
dot
กระทู้ปกติWorld lotto คือ อะไร? new 01:04:442 / 0
dot
กระทู้ปกติ❤️BOY789VIP❤️ เว็บตรง ... new 00:27:553 / 0
dot
กระทู้ปกติผู้นำทางด้านเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจา... new 00:06:112 / 0
dot
กระทู้ปกติผู้นำทางด้านเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจา... new 00:05:332 / 0
dot
กระทู้ปกติวอนงด-คุมเข้ม "จุดบั้งไฟ" หวั่นกระทบความ... new 2024-05-172 / 0
dot
กระทู้ปกติวอนงด-คุมเข้ม "จุดบั้งไฟ" หวั่นกระทบความ... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2023-24 นัดที่ 38 วันที่ 19 พ.... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติราคาทองวันนี้ 17 พ.ค.67 ใครเล็งอยู่ดูก่อน เทียบราค... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติ40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอน "เศรษฐา" ... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติสิทธิประกันสังคม ตรวจฟรี 14 รายการ ทั้งร่างกาย มีอ... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติราชทัณฑ์เปิดข้อมูลรักษา "บุ้ง ทะลุวัง" ก... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติยธ.-กยศ.พักหนี้ผู้ต้องขัง 4 พันคน ยอดหนี้รวมกว่า 2... new 2024-05-173 / 0
dot
กระทู้ปกติ"สมศักดิ์" เคาะลดปริมาณครอบครอง "ยา... new 2024-05-174 / 0
dot
กระทู้ปกติเช็กดวง 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ฤกษ์ดี สีมงคล เลขมงคล ... new 2024-05-174 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.