ReadyPlanet.com
dot dot
คิวอาร์โคตแสดงความพึงพอใจ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้


กระทรวงมหาดไทย


คู่มือบริการประชาชน

 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

    คลิก    ประกาศ  เรื่องคู่มือประชาชน.pdf

-   1.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ.pdf

-  2.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.pdf

-   3.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf

-  4.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf

-  5.การขอเลขที่บ้าน ทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf

-  6.การขอหนังสือรับรองการเกิด.pdf

7.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.pdf

8.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf

- 9.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf
-10.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

11.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน .pdf

12.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม.pdf

13.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน   ประเทศไทย.pdf

14.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.pdf

15.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.pdf

16.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.pdf 

17.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.pdf

18.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.pdf

19.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ.pdf

20.การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf

21.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf

22.การรับแจ้งการย้ายออก.pdf

23.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

24.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf

25.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

26.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf

27.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออก.pdf

28.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf

29.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf

30.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf

31.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

32.การแจ้งขุดดิน.pdf

33.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

34.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

35.การแจ้งถมดิน.pdf

36.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

37.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

38.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

39.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

          แผ่นพับประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

          แบบฟอร์มต่างๆ.pdf

               เอกสารประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

               เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          กองคลัง  0-3557-5001  ต่อ 15

               มีระบบ เกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

                 -   43452.jpg

                -   43453.jpg

                -   43454.jpg

           ประกาศ  คำสั่ง สรุปผลการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับเงินปี58.pdf      

40.การรับชำระภาษีป้าย.pdf

 - 41. การขอเลขที่บ้าน .pdf

 - 42.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf

 - 43. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน .pdf

 - 44.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf

 - 45.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 .pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.