ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletงบประมาณ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletรายงานอื่น ๆ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน
bulletวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletOTOP
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletแบบฟอร์ม


กระทรวงมหาดไทย


วิสัยทัศน์

1) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ่อกรุ  จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ กระจายสู่ทุกภาคส่วนในสังคม

ด้วยความเสมอภาค โดยมีพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการอย่างครบถ้วน 

2)  พันธกิจในการพัฒนา

                    1.  ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

2.  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์

    (เพื่อการบริโภค ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก)

                    3.  การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและ สู่ความเป็นสากล

                    4.  การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    4.  การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ

                    5.  ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

                    6.  การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

          3) เป้าประสงค์  (GOALSX

                   1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและการให้บริการที่ดี

                   2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน เพื่อการบริโภค และส่งออก

                   3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาความยากจน

                   4. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า

                   5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรม

                   6.  ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

เทศบาลตำบลบ่อกรุ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 10  ด้าน  ดังต่อไปนี้

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน

3.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

6.       ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

7.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ

8.       ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน

9.       ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน

10.   ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง

 

 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี

 

การพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วย แนวทาง คือ

                   1.  การพัฒนาระบบคมนาคม

                   2.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน

ประกอบด้วย  2 แนวทางคือ

1.      การเพิ่มทักษะและพัฒนาวิชาชีพ

2.      การพัฒนาสินค้าชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                   ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ

1.      การสร้างคุณค่าของชีวิต

2.      การสงเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ

1.      การพัฒนาการศึกษา

2.      แนวทางการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

3.      การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

     ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ

    1.  การพัฒนาการท่องเที่ยว

                           2.  การจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

     ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ

     1.  การสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัย

     2.  การป้องกันและเตือนภัยสาธารณะ

     3.  การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่  7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ

     ประกอบด้วย แนวทางคือ

1.   การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะ

                          2.   การพัฒนาบุคลากรและการบริการ

                          3.   การพัฒนารายได้เทศบาล

             

 ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน

ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ

1.       การควบคุมป้องกันโรค

2.       การสร้างเสริมสุขภาพ

3.       การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

 

               ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน

                             ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ

1.      การสร้างสังคมคุณภาพ

2.      การพัฒนาองค์กรประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่  10 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง

                             ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ

1.      การแก้ปัญหายาเสพติด

2.      การสร้างความสงบสุขในชุมชน

3.      การวางระเบียบสังคม

วิสัยทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

“สุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล           เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การกีฬาและการท่องเที่ยว  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม”Copyright © 2010 All Rights Reserved.