ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


การบริหารงานบุคคล

ITA 2566 

ข้อ o1 โครงสร้างองค์กร เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

ข้อ  o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

ข้อ o23  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ข้อ o24  รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ข้อ o25   หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล.pdf

ข้อ o25  แบบรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี.pdf

ข้อ o25 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ฯ .pdf

ข้อ o25  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ่อกรุ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566.doc

ข้อ o25  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

ข้อ o25  เงินเดือนบัญชี 5.pdf

ข้อ o25  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.doc

ข้อ o25  ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม.doc

ข้อ o26  บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565.pdf

ข้อ o26  รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.doc

ข้อ o27  ข้อ o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

คำสั่งสำนักปลัด2.pdf

คำสั่งมอบปลัดแทนนายก.pdf

คำสั่งมอบรองแทนนายก.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนคลัง.pdf 

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนช่าง.pdf

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุข.pdf

รักษาราชการแทนปลัด.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ประกาศมาตรการการให้รางวัลและลงโทษผูกระทำผิดทางวินัย.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ.pdf

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ.pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำป.pdf

 

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  อบจ.  เทศบาล  อบต.

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

 

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

p72.pdf

p73.pdf

p74.pdf

p75.pdf

p76.pdf

p77.pdf

p78.pdf

p79.pdf

p80.pdf

p81.pdf

p82.pdf

p83.pdf

p84.pdf

p85.pdf

p86.pdf

p87.pdf

p88.pdf

p89.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.