ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
bulletแผนที่เทศบาล


กระทรวงมหาดไทย


ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่งสำนักปลัด2.pdf

คำสั่งมอบปลัดแทนนายก.pdf

คำสั่งมอบรองแทนนายก.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนคลัง.pdf 

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนช่าง.pdf

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุข.pdf

รักษาราชการแทนปลัด.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ประกาศมาตรการการให้รางวัลและลงโทษผูกระทำผิดทางวินัย.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ.pdf

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ.pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำป.pdf

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

 

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

p72.pdf

p73.pdf

p74.pdf

p75.pdf

p76.pdf

p77.pdf

p78.pdf

p79.pdf

p80.pdf

p81.pdf

p82.pdf

p83.pdf

p84.pdf

p85.pdf

p86.pdf

p87.pdf

p88.pdf

p89.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.