ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bullet-ว่าง-
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


การบริหารงานบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร 2566.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร.pdf

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม.pdf
ภาพถ่ายโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานของเทศบาล.pdf

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts.pdf

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

 

โครงสร้างองค์กร เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล.pdf

แบบรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี.pdf

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ฯ .pdf

ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ่อกรุ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566.doc

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

เงินเดือนบัญชี 5.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.doc

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม.doc

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565.pdf

รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.doc

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

คำสั่งสำนักปลัด2.pdf

คำสั่งมอบปลัดแทนนายก.pdf

คำสั่งมอบรองแทนนายก.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา.pdf

คำสั่งปฏิบัติราชการแทนคลัง.pdf 

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนช่าง.pdf

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุข.pdf

รักษาราชการแทนปลัด.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ประกาศมาตรการการให้รางวัลและลงโทษผูกระทำผิดทางวินัย.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ.pdf

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ.pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำป.pdf

 

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  อบจ.  เทศบาล  อบต.

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

 

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

p72.pdf

p73.pdf

p74.pdf

p75.pdf

p76.pdf

p77.pdf

p78.pdf

p79.pdf

p80.pdf

p81.pdf

p82.pdf

p83.pdf

p84.pdf

p85.pdf

p86.pdf

p87.pdf

p88.pdf

p89.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.