ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


แสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำห.pdf

 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ การรายงานของผู้สอ.pdf

รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566.pdf

 การรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

 

 รายงานงบทดลองไตรมาส 4 (กค_-กย_66)(1).pdf

รายงานงบทดลองไตรมาส 3 (เม_ย-มิ_ย66).pdf

  รายงานงบทดลองรายไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66pdf)

 

  รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65pdf)

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผ น 2565

 แผนการจ่ายเงินตามงบประมาณ 2566.pdf

 

 

 ***********************************************************************************************************************************
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
 

รับจ่ายไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2565.pdf

 

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565

รายงานประมาณการรายรับปี 2565.pdf

รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2565.pdf

เทศบัญญัติปี65.xls

 ******************************************************************************************************

 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564.pdf

รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรับจ่ายไตรมาส1-2ปี2564.pdf

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 1.pdf

2.pdf

3.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11.pdf

 

 

รายงานรายรับ-ราบจ่าย ไตรมาสที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานข้อมูลรับจ่ายไตรมาส1-4ปี2563.pdf

 

 

สถิติการคลังด้านรายรับ-รายจ่าย ปี 2549-2553 มีดังนี้
 

รายรับ

2549

2550

2551

2552

2553

หมวดภาษีอากร

81,106.70

85,142.70

105,917.55

121,909.10

116,528.32

หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

126,373.00

174,984.00

120,878.00

179,190.00

98,072.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

29,644.00

47,826.17

80,339.28

190,580.43

34,038.34

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

56,596.00

97,676.00

10,426.63

14,971.00

31,676.00

หมวดภาษีจัดสรร

12,798,126.25

11,374,001.08

9,906,548.10

8,761,160.32

6,799,975.97

หมวดเงินอุดหนุน

9,291,461.00

10,432,949.00

12,486,035.00

11,893,374.44

6,564,398.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

1,061,408.00

1,724,206.00

2,169,418.00

689,040.00

-

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

500,000.00

-

235,000.00

3,011,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

23,444,714.95

24,436,784.95

24,879,562.56

22,085,225.29

16,656,188.63

รายจ่าย

2549

2550

2551

2552

2553

รายจ่ายงบกลาง

463,785.90

447,681.40

420,531.98

354,517.75

549,599.00

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ

1,431,960.00

1,709,830.00

2,040,762.00

2,005,596.00

1,407,809.00

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,205,792.00

1,217,729.00

1,121,752.00

1,532,680.00

1,729,150.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,438,553.93

4,807,765.03

4,984,390.62

6,292,831.42

2,919,052.52

หมวดสาธารณูปโภค

120,318.29

128,511.36

155,965.72

137,094.88

100,280.26

หมวดเงินอุดหนุน

598,836.65

310,000.00

1,457,655.00

1,643,310.00

450,900.00

หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,341,000.00

982,500.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,817,845.00

12,292,225.00

9,743,735.00

7,715,920.00

351,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุจุดประสงค์

1,061,404.00

1,712,706.00

1,953,218.00

866,000.00

983,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

20,138,495.77

22,626,447.79

21,878,010.32

21,888,950.05

9,473,690.78

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.