ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletงบประมาณ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletรายงานอื่น ๆ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน
bulletวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletOTOP
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletแบบฟอร์ม


กระทรวงมหาดไทย


รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567

 งบทดลองรายไตรมาส 1 ปี 2567 เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

 งบทดลองรายไตรมาส 2 ปี 2567 เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

งบทดลองรายไตรมาส 3 ปี 2567 เทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำห.pdf

 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ การรายงานของผู้สอ.pdf

รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566.pdf

 การรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

งบทดลองไตรมาส 4 (กค_-กย_66)(1).pdf

งบทดลองไตรมาส 3 (เม_ย-มิ_ย66).pdf

งบทดลองรายไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66pdf)

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบทดลองรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65pdf)

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผ น 2565

 แผนการจ่ายเงินตามงบประมาณ 2566.pdf

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************************
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
 

รับจ่ายไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2565.pdf

 

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565

รายงานประมาณการรายรับปี 2565.pdf

รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2565.pdf

เทศบัญญัติปี65.xls

 ******************************************************************************************************

 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564.pdf

รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรับจ่ายไตรมาส1-2ปี2564.pdf

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 1.pdf

2.pdf

3.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11.pdf

 

 

รายงานรายรับ-ราบจ่าย ไตรมาสที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานข้อมูลรับจ่ายไตรมาส1-4ปี2563.pdf

 

 

สถิติการคลังด้านรายรับ-รายจ่าย ปี 2549-2553 มีดังนี้
 

รายรับ

2549

2550

2551

2552

2553

หมวดภาษีอากร

81,106.70

85,142.70

105,917.55

121,909.10

116,528.32

หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

126,373.00

174,984.00

120,878.00

179,190.00

98,072.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

29,644.00

47,826.17

80,339.28

190,580.43

34,038.34

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

56,596.00

97,676.00

10,426.63

14,971.00

31,676.00

หมวดภาษีจัดสรร

12,798,126.25

11,374,001.08

9,906,548.10

8,761,160.32

6,799,975.97

หมวดเงินอุดหนุน

9,291,461.00

10,432,949.00

12,486,035.00

11,893,374.44

6,564,398.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

1,061,408.00

1,724,206.00

2,169,418.00

689,040.00

-

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

500,000.00

-

235,000.00

3,011,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

23,444,714.95

24,436,784.95

24,879,562.56

22,085,225.29

16,656,188.63

รายจ่าย

2549

2550

2551

2552

2553

รายจ่ายงบกลาง

463,785.90

447,681.40

420,531.98

354,517.75

549,599.00

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ

1,431,960.00

1,709,830.00

2,040,762.00

2,005,596.00

1,407,809.00

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,205,792.00

1,217,729.00

1,121,752.00

1,532,680.00

1,729,150.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,438,553.93

4,807,765.03

4,984,390.62

6,292,831.42

2,919,052.52

หมวดสาธารณูปโภค

120,318.29

128,511.36

155,965.72

137,094.88

100,280.26

หมวดเงินอุดหนุน

598,836.65

310,000.00

1,457,655.00

1,643,310.00

450,900.00

หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,341,000.00

982,500.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,817,845.00

12,292,225.00

9,743,735.00

7,715,920.00

351,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุจุดประสงค์

1,061,404.00

1,712,706.00

1,953,218.00

866,000.00

983,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

20,138,495.77

22,626,447.79

21,878,010.32

21,888,950.05

9,473,690.78

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.