ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
bulletแผนที่เทศบาล


กระทรวงมหาดไทย


แสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

รับจ่ายไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2565.pdf

 

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565

รายงานประมาณการรายรับปี 2565.pdf

รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2565.pdf

เทศบัญญัติปี65.xls

 ******************************************************************************************************

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564.pdf

รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรับจ่ายไตรมาส1-2ปี2564.pdf

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 1.pdf

2.pdf

3.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11.pdf

 

 

รายงานรายรับ-ราบจ่าย ไตรมาสที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานข้อมูลรับจ่ายไตรมาส1-4ปี2563.pdf

 

 

สถิติการคลังด้านรายรับ-รายจ่าย ปี 2549-2553 มีดังนี้
 

รายรับ

2549

2550

2551

2552

2553

หมวดภาษีอากร

81,106.70

85,142.70

105,917.55

121,909.10

116,528.32

หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

126,373.00

174,984.00

120,878.00

179,190.00

98,072.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

29,644.00

47,826.17

80,339.28

190,580.43

34,038.34

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

56,596.00

97,676.00

10,426.63

14,971.00

31,676.00

หมวดภาษีจัดสรร

12,798,126.25

11,374,001.08

9,906,548.10

8,761,160.32

6,799,975.97

หมวดเงินอุดหนุน

9,291,461.00

10,432,949.00

12,486,035.00

11,893,374.44

6,564,398.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

1,061,408.00

1,724,206.00

2,169,418.00

689,040.00

-

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

500,000.00

-

235,000.00

3,011,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

23,444,714.95

24,436,784.95

24,879,562.56

22,085,225.29

16,656,188.63

รายจ่าย

2549

2550

2551

2552

2553

รายจ่ายงบกลาง

463,785.90

447,681.40

420,531.98

354,517.75

549,599.00

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ

1,431,960.00

1,709,830.00

2,040,762.00

2,005,596.00

1,407,809.00

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,205,792.00

1,217,729.00

1,121,752.00

1,532,680.00

1,729,150.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,438,553.93

4,807,765.03

4,984,390.62

6,292,831.42

2,919,052.52

หมวดสาธารณูปโภค

120,318.29

128,511.36

155,965.72

137,094.88

100,280.26

หมวดเงินอุดหนุน

598,836.65

310,000.00

1,457,655.00

1,643,310.00

450,900.00

หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,341,000.00

982,500.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,817,845.00

12,292,225.00

9,743,735.00

7,715,920.00

351,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุจุดประสงค์

1,061,404.00

1,712,706.00

1,953,218.00

866,000.00

983,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

20,138,495.77

22,626,447.79

21,878,010.32

21,888,950.05

9,473,690.78

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.