ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต


กระทรวงมหาดไทย


แสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

สถิติการคลังด้านรายรับ-รายจ่าย ปี 2549-2553 มีดังนี้
 

รายรับ

2549

2550

2551

2552

2553

หมวดภาษีอากร

81,106.70

85,142.70

105,917.55

121,909.10

116,528.32

หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

126,373.00

174,984.00

120,878.00

179,190.00

98,072.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

29,644.00

47,826.17

80,339.28

190,580.43

34,038.34

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

56,596.00

97,676.00

10,426.63

14,971.00

31,676.00

หมวดภาษีจัดสรร

12,798,126.25

11,374,001.08

9,906,548.10

8,761,160.32

6,799,975.97

หมวดเงินอุดหนุน

9,291,461.00

10,432,949.00

12,486,035.00

11,893,374.44

6,564,398.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

1,061,408.00

1,724,206.00

2,169,418.00

689,040.00

-

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

500,000.00

-

235,000.00

3,011,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

23,444,714.95

24,436,784.95

24,879,562.56

22,085,225.29

16,656,188.63

รายจ่าย

2549

2550

2551

2552

2553

รายจ่ายงบกลาง

463,785.90

447,681.40

420,531.98

354,517.75

549,599.00

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ

1,431,960.00

1,709,830.00

2,040,762.00

2,005,596.00

1,407,809.00

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,205,792.00

1,217,729.00

1,121,752.00

1,532,680.00

1,729,150.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,438,553.93

4,807,765.03

4,984,390.62

6,292,831.42

2,919,052.52

หมวดสาธารณูปโภค

120,318.29

128,511.36

155,965.72

137,094.88

100,280.26

หมวดเงินอุดหนุน

598,836.65

310,000.00

1,457,655.00

1,643,310.00

450,900.00

หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,341,000.00

982,500.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,817,845.00

12,292,225.00

9,743,735.00

7,715,920.00

351,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุจุดประสงค์

1,061,404.00

1,712,706.00

1,953,218.00

866,000.00

983,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

20,138,495.77

22,626,447.79

21,878,010.32

21,888,950.05

9,473,690.78

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.