ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรุ
 
เทศบาลตำบลบ่อกรุได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน
3.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
6.     ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
7.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ
8.      ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน
9.      ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน
10.    ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.