ReadyPlanet.com
dot dot
คิวอาร์โคตแสดงความพึงพอใจ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้


กระทรวงมหาดไทย


กิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จะออกมาฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน  หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล  ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ  หากท่านใดสนใจ สามารถแจ้งชื่อและเบอร์โทร ได้   ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คะ 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านใดสนใจสมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ 093-0092777

 

 

 

 

ยินดีกับนายกศักดิ์ชัย ในโอกาสรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมีดร อัมพร เลขาธิการสพฐ  นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการกศน 

ดร นิพนธ์  ก้องเวหา ผช.เลขาธิการสพฐ  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

กิจกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน

กิจกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

กิจกรรมการควบคุมสูบบุหรี่

กิจกรรมการควบคุมการดื่มสุรา

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ "เพิ่มพื้นที่สีเขียว"

 เชิญชวนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและทุพลภาพ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 

โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

โครงการ ''รณรงค์ป้องกันโควิด-19 พิชิตไข้เลือดออก''

 

โครงการ บ้านสะอาด สุขภาพดี ชีวีมีสุข

 

แผนพัฒนาสุขภาพ

 

 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รณธงค์ร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด

ลดการใช้พลังงาน

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปี2563

แบบสำรวจ IIT

แบบสำรวจ EIT

โครงการสวดมนต์ ข้ามปี 2563

 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ

รูปสนามกีฬา.pdf  (สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ่อกรุ/สนามกีฬาบ้านบ่อกรุ)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 11.jpg

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 1.jpg

1 มือ 1 ใจ เพื่อชาติไทยลดใช้พลังงาน

 

 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2562

 

 สวดมนต์ ฟังธรรม น้อมนำศาสนาทุกวันพระ ประจำปี 2562


 

 ถนนสวยคู่บ้าน เมืองสวยน่ามอง

ถนนสวยสาย3350ท่าช้าง-สระบัวก่ำ

 

ท่องเที่ยวไทย ท่องชุมชน ผู้คนน่ามอง เมืองลองน่าเที่ยว ปี62

ผักปลอดสารพิษกลางชุมชน

แผนท่องเที่ยว.pdf


การส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน

 

บุคคลต้นแบบ ภูมิปัญญาล้ำค่า วิจิตงามตา คงคุณค่าความเป็นไทย

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น.pdf

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ด้านการแพทย์ไทย (พืชสมุนไพร

และ

ด้านศิลปกรรม

พระครูโกมุทสุววณาภรณ์

เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ

2.ด้านอุตาหรรมและงานหัตถกรรม

 

นายกวีชัย กาฬภักดี

 

 

3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสนั้น ทองทา

4.ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

นางอนงค์ พาณิชย์

 5. ด้านหัตถกรรม (การอนุรักษ์ผ้าทอพื้นบ้านผ้าตีนจก)

 

นางสาวพเยาว์ จันทร

โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพ.pdf

โครงการสายใยรัก เทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี 2562

โครงการสายใยรัก เทศบาลตำบลบ่อกรุ(1).pdf

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย.pdf

โครงการส่งเสริมอาชีพ และตรวจเยี่ยมผู้พิการ

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพและตรวจเยี่ยมผู้พิการ(1).pdf

โครงการสายใยไฝ่ธรรม ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ภาพกิจกรรม โครงสานสายใยใฝ่ธรรม ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้วยโอกาส.pdf

กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562(1).pdf

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ

กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ.pdf

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน

การออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุซึ่งมีฐานะยากจน.pdf

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม " เยาวชนวัยใส หัวใจใฝ่ธรรมะ" ประจำปี 2561

รายงานผลโครงการคุณธรรมจริยธรรม.pdf

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_1.jpg

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_2.jpg

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_3.jpg

 

ประชาสัมพันธุ์เรื่องไฟป่าและหมอกควัน

 

 

ประชุมประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกาบยน 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี

 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ  

ในวันที่  27 กันยายน 2560  

 

 

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ  วันที่ 9 กันยายน 2560

 

ประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ในวันที่ 19 เมษายน 2560

 

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 14 ต.ค.59

 

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการให้บริการและกำหนดผู้รับผิดชอบ

20160317_105102.jpg

 

โครงการเยาวชน และชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงาน ต้านยาเสพติดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.