ReadyPlanet.com
dot
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


กระทรวงมหาดไทย


กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 11.jpg

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 1.jpg

 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2562

 

 สวดมนต์ ฟังธรรม น้อมนำศาสนาทุกวันพระ ประจำปี 2562


 

 

 

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม " เยาวชนวัยใส หัวใจใฝ่ธรรมะ" ประจำปี 2561

รายงานผลโครงการคุณธรรมจริยธรรม.pdf

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_1.jpg

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_2.jpg

รูปโครงการคุณธรรมจริยธรรม_Page_3.jpg

 

ประชาสัมพันธุ์เรื่องไฟป่าและหมอกควัน

 

 

ประชุมประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกาบยน 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี

 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ  

ในวันที่  27 กันยายน 2560  

 

 

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 

 

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ  วันที่ 9 กันยายน 2560

 

ประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ในวันที่ 19 เมษายน 2560

 

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 14 ต.ค.59

 

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการให้บริการและกำหนดผู้รับผิดชอบ

20160317_105102.jpg

 

โครงการเยาวชน และชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงาน ต้านยาเสพติดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.