ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletงบประมาณ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletรายงานอื่น ๆ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน
bulletวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletOTOP
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ


กระทรวงมหาดไทย


สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ article

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล
 
                                เทศบาลตำบลบ่อกรุ จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ กระจายสู่ทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยความเสมอภาค โดยมีพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครบถ้วน 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรุ
 
เทศบาลตำบลบ่อกรุได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน
3.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
6.       ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
7.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ
8.       ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน
9.       ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน
10.   ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมืองข้อมูลเทศบาล
Copyright © 2010 All Rights Reserved.