ReadyPlanet.com
dot dot
คิวอาร์โคตแสดงความพึงพอใจ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้


กระทรวงมหาดไทย


ITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT และ EIT ประจำปี 2566

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT ปี 2565

https://itas.nacc.go.th/go/iit/zl4l3n

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  EIT ปี2565

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zl4l3n

 

 

รายงานการประเมิน ITA ประจำปี 2564

รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปี 2564.pdf

  ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT ปี 2564

คิวอาโค้ด IIT(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน).pdf

    ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  EIT ปี2564

คิวอาโค้ด EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก).pdf

      กรอบระยะเวลาการประเมิน

 กรอบระยะเวลาการประเมิน2564.pdf

 

 

รายงานการประเมิน ITA ประจำปี 2563

รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ ปีงบประมาณ 2563.pdf

คะแนนภาพรวม.pdf

รายละเอียดผลการประเมิน.pdf

 

 กรอบระยะเวลาการประเมิน2563.pdf

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม IIT  และ EIT ประจำปี 2563 

                        คิวอาโค้ดITA.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.