ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


ITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT และ EIT ประจำปี 2566

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT ปี 2565

https://itas.nacc.go.th/go/iit/zl4l3n

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  EIT ปี2565

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zl4l3n

 

 

รายงานการประเมิน ITA ประจำปี 2564

รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปี 2564.pdf

  ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  IIT ปี 2564

คิวอาโค้ด IIT(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน).pdf

    ช่องทางการตอบแบบสอบถาม  EIT ปี2564

คิวอาโค้ด EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก).pdf

      กรอบระยะเวลาการประเมิน

 กรอบระยะเวลาการประเมิน2564.pdf

 

 

รายงานการประเมิน ITA ประจำปี 2563

รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ ปีงบประมาณ 2563.pdf

คะแนนภาพรวม.pdf

รายละเอียดผลการประเมิน.pdf

 

 กรอบระยะเวลาการประเมิน2563.pdf

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม IIT  และ EIT ประจำปี 2563 

                        คิวอาโค้ดITA.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.