ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น่ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

 

รายงานแผน 5 ปี ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565.pdf

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2565.pdf

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลบ่อกรุ  

ปก.jpg / คำนำ.pdf / 2_สารบัญ.pdf / 

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 1 - 4 หน้า 1 - 35 ปี 2561-2565.pdf

2. ผ_01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

3. ผ_02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

4. ผ_02-1 บัญชีเกินศักยภาพ แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

5. ผ_03 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นครุภัณฑ์ แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

6._ส่วนที่ 4 หน้า 119.pdf

7. ประกาศใช้แผน 61-65.pdf


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลบ่อกรุ

1.ส่วนที่ 1.pdf 

2.รายละเอียดโครงการ.pdf

3. ส่วนที่ 5.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.