ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletงบประมาณ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletรายงานอื่น ๆ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน
bulletวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletOTOP
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ


กระทรวงมหาดไทย


แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลตำบลบ่อกรุ จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบกระจายสู่ทุกภาคส่วนในสังคม
ด้วยความเสมอภาค โดยมีพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการอย่างครบถ้วน"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                    เทศบาลตำบลบ่อกรุ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 10 ด้าน ดังนี้
                    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
                    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน
                  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
                  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
                    6. ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
                  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ
                    8. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน
                  9. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน
                    10. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและการให้บริการที่ดี                    
     2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน เพื่อการบริโภค และส่งออก                   
     3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาความยากจน
                    
     4. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า             
     5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 และประเพณี
        วัฒนธรรม
                   
     6. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด                
                    1. ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น                   
                    2. สามารถผลิตสินค้า ส่งออกขายได้นอกพื้นที่                    
                    3. ลดปัญหาความยากจน                   
                    4. จำนวนผู้มาท่องเที่ยวในพื้นที่  และมีการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
                    
                    5. มีพื้นที่สีเขียว การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง                   
                    6. สถิติอาชญากรรม   และอุบัติเหตุ ลดลง จนไม่มี
ค่าเป้าหมาย                  
                    1.  ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
                    2.  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภค ภายในประเทศและ
                         เพื่อการส่งออก
)                   
                    3. การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและ สู่ความเป็นสากล
                    
                    4.  การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                   
                    5.  การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
                    
                    6.  ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่                    
                    7.  การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2566
ประกาศใช้แผน-คำนำ.pdf
ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf3
ส่วนที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
ส่วนที่3 การนำแผนพํฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ-ผสาน.pdf
ส่วนที่4 การติดตามและประเมินผล.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลบ่อกรุ  

ปก.jpg / คำนำ.pdf / 2_สารบัญ.pdf / 

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 1 - 4 หน้า 1 - 35 ปี 2561-2565.pdf

2. ผ_01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

3. ผ_02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

4. ผ_02-1 บัญชีเกินศักยภาพ แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

5. ผ_03 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นครุภัณฑ์ แผน 5 ปี และบัญชีอื่น ๆ.pdf

6._ส่วนที่ 4 หน้า 119.pdf

7. ประกาศใช้แผน 61-65.pdf

รายงานแผน 5 ปี ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565.pdf

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2565.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลบ่อกรุ

1.ส่วนที่ 1.pdf 

2.รายละเอียดโครงการ.pdf

3. ส่วนที่ 5.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.