ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


กระทรวงมหาดไทย


ประกาศต่าง ๆ

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ(No Gift Policy).pdf

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง

สำนักปลัด2.pdf

สาธารณสุข(1).pdf

มอบรองแทนนายก.pdf

ช่าง.pdf

มอบปลัดแทนนายก.pdf

รักษาราชการแทนปลัด.pdf

สาธารณสุข.pdf

กองการศึกษา.pdf

 

 

 

 

 ประกาศ

รับสมัครบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ตำแหน่ง ละ  1 อัตรา (1).pdf

สามารถสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เทศบาลตำบลบ่อกรุ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 ประกาศกำหนดสมัยประชุม เรียกประชุม และเชิญประชุม ประจำปี 2564

 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย1(1).pdf

ประกาศกำหนดสมัยประชุม2564และ2565.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุสมัย2ปี2564.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุสมัย3 ปี2564.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุสมัยที่ 4 ปี2564.pdf

หนังสือเรียกสมัย1ปี2564.pdf

หนังสือเรีกประชุมสมัย2ปี2564.pdf

หนังสือเรียกประชุมสมัย3ปี2564.pdf

หนังสือเรียกประชุมสมัย4ปี 2564.pdf

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1ปี 2564.pdf

หนังสือเชิยประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1ปี 2564 (2).pdf

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ปี 2564.pdf

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2564.pdf

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่ 2ปี 2564 .pdf

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่4ปี2564.pdf

ประกาศกำหนดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย1.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_doc กำหนดสมัยประชุม ปี 63.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย 2.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_docxสมัยสามัญ 3.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_docxสมัยสามัญ 4.pdf

 

ประกาศมอบอำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

 

 

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2562

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf กำหนดสมัย61-62.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย1.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย 2.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย 3.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf สมัย4.pdfสถานที่ ทำงานของสภา.pdf

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ_pdf ประกาศรวม 62-63.pdf

สถานที่ทำงานของสมาชิกสภาและผู้บริหาร

สถานที่ ทำงานของสภา.pdf

 คำสั่งเทศบาลบ่อกรุ

เรื่อง คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อกร1_pdfเด็กแรกเกิด(1).pdf

การประกวดราคาประจำปีงบประมาณ 2562

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอารศูนย์พัฒนาเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

ประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก.pdf

ราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก.pdf

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก.pdf

ผู้มาซื้อ/รับเอกสาร.pdf

ผู้มายื่นเอกสาร.pdf

ประกาศผลการประกวดราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก.pdf

สัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก.pdf

2.ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณแนวถนน คสล.(เดิม)

ถึงที่นานางอารีย์ จินดานันท์

ประกาศถนนนางอารีย์.pdf

เอกสารประกวดราคาถนนนางอารีย์.pdf

ราคากลางถนนนางอารีย์.pdf

 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาถนนนางอารีย์.pdf

ผู้มายื่นเอกสารถนนนางอารีย์.pdf

ประกาศแจ้งผลการชนะ.pdf

สัญญาจ้างเหมาถนนางอารีย์.pdf

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาตรวจน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2562

PDF_20200730_0001.pdf

รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

PDF_20200730_0003.pdf

ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

PDF_20200730_0002.pdf


 

 

ประกาศรายการชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศรายการรับชำระภาษีประจำปี2562.pdf

ประกาศชำระภาษี(ภาษี)2562.doc 

ประกาศการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ

ซื้อเครื่องกรองน้ำ.pdf

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี 61.pdf

 

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากที่นานายอวบ มะลิซ้อน

ถึงโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

 ถนนนายอวบ มะลิซ้อน499100.pdf

 ประกาศถนนนายอวบ มะลิซ้อน499100.pdf

 

 ประกาศ แบบ ป.ป.ช.1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ขุดตักและขนย้ายดิน490800.pdf

ซ่อมดาด 6 จุด 102200.pdf

ลานคสล_311000.pdf

ซ่อมถนนลูกรัง187000.pdf

ปรับภูมิทัศน์ 496000.pdf

แบบ ปปช1 จุดเจาะบ่อบาดาล60.pdf

 

ประกาศการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี 2561

ประกาศชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2561.pdf

 

ประกาศแสดงงบการเงินของเทศบาลตำบลบ่อกรุ ประจำปีงบประมาณ 2560

 แสดงงบการเงิน.pdf

ประกาศสอบราคาอาคารจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ ป_ป_ช_อาคารจอดรถ.pdf

ปร_4(1)อาคารจอดรถ.pdf

ปร_4(2)อาคารจอดรถ.pdf

ปร_4(3)อาคารจอดรถ.pdf

ปร_5อาคารจอดรถ.pdf

ประกาศสอบราคาอาคารจอดรถ.pdf

เอกสารแนบท้ายสอบราคาอาคารจอดรถ.pdf

 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาอาคารจอดรถ.pdf

ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ(1).pdf

 

ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ปร.4/ปร.5

ถนน994000.pdf

ถนน146000.pdf

ลาน144000.pdf

แบบ ป.ป.ช..pdf

ประกาศสอบราคา 3 โครงการ.rar

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศและเอกสารแนบท้ายอาคารจอดรถดับเพลิง.pdf

แบบ ป_ป_ช_อาคารจอดรถดับเพลิงpdf.pdf

IMG_20170208_0001.pdf

IMG_20170208_0002.pdf

IMG_20170208_0003.pdf

IMG_20170208_0004.pdf

IMG_20170208_0005.pdf

IMG_20170208_0006.pdf

IMG_20170208_0007.pdf

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างต่างๆประจำปี 2560

โครงการก่อสร้างต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 docx.pdf

แบปปช_1 วางท่อ 2 โครงการ และก่อสร้างถนน ม_7 จากที่นานางสมนึก.pdf

แบบ ปปช_ซ่อมแซมถนน ซอย1.pdf

แบบ ปปช_ซ่อมแซมถนน ซอย13.pdf

 แบบ ปปช_ซ่อมแซมถนนลูกรัง.pdf

แบบ ปปช_ดาดนายอดุลย์.pdf

แบบ ปปช_ถนนจากที่นานายจ่อย.pdf

แบบ ปปช_ถนนทางเข้าหลังวัดบ่อกรุ.pdf

แบบ ปปช_ถนนนางปอ.pdf

แบบ ปปช_ถนนนายพิม.pdf

แบบ ปปช_ถนนนางสมนึก.pdf

แบบ ปปช_ถนนนายวุฒิชัย.pdf

แบบ ปปช_ถนนนายอวบ.pdf

แบบ ปปช_บ้านนายสมาน หล้าฤทธิ์.pdf

แบบ ปปช_ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง.pdf

แบบ ปปช_บ้านนายสุพจน์.pdf

แบบ ปปช_ปรับปรุงบ่อขยะ.pdf

แบบ ปปช_แยกถนน3350.pdf

แบบ ปปช_รางระบายน้ำบ้านนายคำจุน.pdf

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560.pdf 

 

ประกาศการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2560.pdf

 

 

 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

คู่มือผลประโยชน์ทับซ่้อน.pdf

 

แผ่นพับงานทะเบียน.pdf

แผนผังขั้นตอนระยะเวลา,ค่าธรรมเนียม งานทะเบียน .pdf

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนงานทะเบียน.pdf

รับบัตรคิวงานทะเบียน.pdf

 รายงานผลงานทะเบียน ก_ย_58-พ_ย_58.pdf

รายงานผลงานทะเบียน ธ_ค_58 - ก_พ_59.pdf

รายงานผลงานทะเบียน มี_ค_59-พ_ค_59.pdf

 

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อกรุ.pdf

 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

 

แผนภูมขั้นตอนการให้บริการประชาชน

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน.pdf 

 

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างต่างๆประจำปี 2559

ประกาศราคากลางล้างลอกท่อระยายน้ำในเขตเทศบาล

แบบ ปปช_ล้างลอกท่อ.pdf

 

ประกาศราคากลางโครงการกั้นผนังห้องประชุมสำนักงาน

กั้นผนังห้อง.pdf

กั้นผนังห้อง2.pdf

 

ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังที่สาธารณะ หมู่ที่ 7-ที่นานางอนงค์ พานิช

นางอนงค์ (1).pdf

นางอนงค์ (2).pdf

นางอนงค์ (3).pdf

นางอนงค์ (4).pdf

 

ประกาศสอบราคา เลขที่ 1/2559 (โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานแห่งใหม่)

แบบ ปปช_ปรับภูมิทัศน์.pdf

ปร_4ปรับภูมิทัศน์.pdf

ปร_5ปรับภูมิทัศน์.pdf

ประกาศเอกสารสอบราคา หน้าที่ 1.pdf

ประกาศเอกสารสอบราคา หน้าที่ 2.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับภูมิทัศน์.pdf

 

ประกาศก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณที่นานายกา กาฬภักดี

แบบ ปปช_ดาดนายกา.pdf

ปร_4ดาดนายกา.pdf

ปร_5ดาดนายกา.pdf

 

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากที่บ้านนายวัลลภ กาฬภักดี-บ่อพัก

แบบ ปปช_รางนายวัลลภ-บ่อพัก.pdf

ปร_4รางนายวัลลภ-บ่อพัก1.pdf

ปร_4รางนายวัลลภ-บ่อพัก2.pdf

ปร_5รางนายวัลลภ-บ่อพัก.pdf

 

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและฝังท่อ คสล.หมู่ที่ 1

แบบ ปปช_ถนนดิน243000.pdf

ปร_4ถนนดินนายเทิม.pdf

ปร_5ถนนดินนายเทิม.pdf

 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งห้องประชุมและห้องอื่นๆ

แบบ ปปช_1.pdf

ปร_4 ตกแต่งภายใน.pdf

ปร_5ตกแต่งภายใน.pdf

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558.pdf

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง59.pdf

แผนจัดซื้อจ้าง59__2.pdf

 

ประกาศชำระภาษีประจำปี 2559

1.ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 255.jpg

2.ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2559.jpg

3.ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559.jpg

4.การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.jpg

5.ขอความร่วมมือในการชำระภาษีและต่อค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2559.jpg

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ

ปร.4-1.pdf

ปร.4-2.pdf

ปร.5.pdf

แบบ ปปช.1.pdf

 

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส

แบบ ปปช.1.pdf

ปร.4.pdf

ปร.5.pdf

 

ประกาศงบการเงินปี59.jpg

 งบแสดงฐานนะการเงิน ปี 2559.jpg

หมายเหตุ 9 งบเงินสะสม.jpg

 

 

ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลบ่อกรุ ประจำปี 2558

สอบราคาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก7,780,000

ประกาศลาดยาง7780000.pdf

เอกสารแนบท้ายประาศ7780000.pdf

ปร_4ปร_5ลาดยาง7780000.pdf

 

ปปช1_ลาดยาง7780000.pdf

รายชื่อผู้ซื้อซอง7780000.pdf

เอกสารรับซองและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7780000.pdf

 

สอบราคาถนนลาดยางห้วยขจี1,078,000

ประกาศ__ปร_4_5__ปปช1ลาดยาง1078000.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ1078000.pdf

เอกสารซื้อซอง1078000.pdf

เอกสารรับซอง1078000.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผล1078000.pdf

 

สอบราคาเครื่องปรับอากาศ276,000

ประกาศ276000.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ276000.pdf

เอกสารซื้อซองและรับซอง276000.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผล276000.pdf

 

ประกาศสอบราคาหอถังสูง980,000

ประกาศและราคากลาง980000.pdf

 เอกสารแนบท้ายประกาศ980000.pdf

เอกสารซื้อและรับซอง980000.pdf

ประกาศผู้ชนะและแจ้งผล980000.pdf

รายงานผล980000.pdf

 

ประกาศสอบราคาถนนบริเวณสำนักงานแห่งใหม่435,000

ประกาศและเอกสารแนบท้าย435000.pdf

แบบ ปร.4 ถนนข้างเทศบาล.pdf

เอกสารซื้อ.pdf

เอกสารรับซอง.pdf

ประกาศผู้ชนะและรายงานผล.pdf

 

ประกาสสอบราคาถนนคลองหลังวัด594,000

ประกาศและเอกสารแนบท้าย594000.pdf

แบบ ปร.4 ถนนคลองหลังวัด.pdf

เอกสารซื้อและรับซอง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผล.pdf

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง58.pdf

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี58__2.pdf

 

 

 

แผนดำเนินการปี พ.ศ.2558.Pdf

กรอบอัตรากำลังพนักงานสามปี พ.ศ. 2558-2560.pdf

แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2557-2559.pdf

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf

งบแสดงฐานการเงิน ปีงบประมาณ 2557.pdf

หมายเหตุ1 งบทรัพย์สิน.pdf

หมายเหตุ 2 และ 4.pdf

หมายเหตุ 3.pdf

หมายเหตุ 5.pdf

หมายเหตุ 6.pdf

หมายเหตุ 7.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานจากจากเงินรายรับ.pdf

งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.56 - ก.ย.57.pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน (รายรับ).pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน (รายจ่าย).pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน (หมายเหตุ1).pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน (หมายเหตุ2).pdf

รายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน.pdf

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบราคา/ประกวดราคา ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ ได้ที่ www.gprocurement.go.th

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี2556.jpg

งบแสดงฐานะการเงิน ปี2556.jpg

งบทรัพย์สิน ปี2556.jpg

งบเงินสะสม ปี2556.jpg

งบการเงินรวมแผนงาน ปี2556.jpg

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556 .jpg 

งบทดลอง เดือน ก.ย.56.jpg

งบทดลอง เดือน ส.ค.56.jpg

งบทดลอง เดือน ก.ค.56.jpg

งบทดลอง เดือน มิ.ย.56.jpg

งบทดลอง เดือน พ.ค.56.jpg

งบทดลอง เดือน เม.ย.56.jpg

งบทดลอง เดือน มี.ค.56.jpg

งบทดลอง เดือน ก.พ.56.jpg

งบทดลอง เดือน ม.ค.56.jpg

งบทดลอง เดือน ธ.ค.55.jpg

งบทดลอง เดือน พ.ย.55.jpg

งบทดลอง เดือน ต.ค.55.jpg

แสดงผลการดำเนินการจ่ายเงินรายรับ ปี 2555.jpg

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ปี 2555.jpg

1 001(1).jpg

1 002.jpg

1 003.jpg

1 004.jpg

1 005.jpg

1 006.jpg

1 001.jpg

2 001.jpg

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554.jpg

แผนดำเนินงาน ปี 2552    

รายรับรายจ่าย  ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ  ปี 2548-2552

รายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ  ปี 2549 - 2553

รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ่อกรุ  ปี  51-53.pdf 

โครงการตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2555-2557.pdf

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง สามปี พ.ศ.2552-2554.pdf    ภาระค่าใช้จ่าย  กรอบอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2552-2554.pdf

 กรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อกรุ (แผน2558-2560).pdf

กรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2551 - 2554

กรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2551-2554.pdf     ภาระค่าใช้จ่าย กรอบอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2551 - 2554.pdf

 ปก .pแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553.pdf     สารบัญ.pdf    หน้าที่ 1-4.pdf    pบัญชีสรุปโครงการ.pdf     บัญชีโครงการ.pdf

รายรับรายจ่าย   ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี 2554.jpg  

ประกาศจ้างเหมาสอบราคาของเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี 2555.pdf

รูปงานยกธง.JPG

สรุปแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556.pdf    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.54-56.pdf

รายละเอียดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2554.pdf         ประกาศใช้แผนดำเนินงาน.pdf

 

เอกสารแนบท้ายประาศ7780000.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.