ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletงบประมาณ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletรายงานอื่น ๆ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน
bulletวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletOTOP
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletแบบฟอร์ม


กระทรวงมหาดไทย


E-Service

 

 คำร้องทั่วไป

      > คำร้องทั่วไป

      > คำร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    > ยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

   ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

การรับสมัครเด็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อกรุ

    การรับสมัครเด็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อกรุ

 

 แบบฟอร์มดาวน์โหลด

    > แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป.pdf

    > แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป-ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ.pdf

    > แบบยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

    > หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.