ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletสมัครรับข่าวสารของเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
bulletภาพประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ปี 53
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ


กระทรวงมหาดไทย


โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ

อำเภอเดิมบางนางบวช  ได้คัดเลือก  ตำบลบ่อกรุ 

เป็นตำบลนำร่องโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ

 

โดยกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นฐานให้เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชน  ในตำบล และจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนดี มีคุณลักษณะ 11 ประการ ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน
เป้าหมายที่ 2 มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 มีวิถีประชาธิปไตย
เป้าหมายที่ 4 เป็นผู้ประหยัดอดออม และนิยมไทย
เป้าหมายที่ 5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่เด็ก และ
                         เยาวชนนับถือ
เป้าหมายที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย
เป้าหมายที่ 7 มีวินัยจราจร
เป้าหมายที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา
เป้าหมายที่ 9 ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน-หลัง ในการรับบริการต่าง ๆ
เป้าหมายที่ 10 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนโดยเคร่งครัด
เป้าหมายที่ 11 ไม่พัวพันยาเสพย์ติด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.