ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
bulletข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาล
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletการสูญเสียดินแดนของไทย ทั้ง 14 ครั้ง
bulletหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม ฯ
bulletแสดงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletวิสัยทัศน์
bulletมุมอาเซียน
bulletคู่มือบริการประชาชน
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletดาวน์โหลดโปรแกรม ต่าง ๆ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ปี2562-2564
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletวินัยข้าราชการ
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletแผนดำเนินงานของเทศบาล
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
bulletE-Service
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ่อกรุ
bulletรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนที่เทศบาล
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletกิจการสภา
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


กิจการสภา

สภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564และสมัยที่ 1 ปี 2565.pdf

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2565และสมัยที่ 1 ปี 2566.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่1.pdf

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1.pdf

 เชิญประชุมสภาสมัยที่1.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2.pdf

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยที่2.pdf

เชิญประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่3.pdf

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยที่3.pdf

เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

เชิญประชุมสภาสมัย 3 ครั้งที่ 2.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัย ที่ 4.pdf

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยที่ 4.pdf

เชิญประชุมสภาสมัยที่4.pdf

 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ ประจำปี 2565

 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1.pdf

 เชิญประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.pdf

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1_2565.pdf

ประชุมแปรฯครั้งที่1.pdf

บันทึกการประชุมคฯะกรรมการแปรฯครั้งที่2.pdf

ประชุมสภาสมัยที่3ครั้งที่2.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1.rar

บันทึกการประชุมสภาสมัยสมัยที่3.rar

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2.rar

บันทึกการประชุมสภาสมัยที่4.rar

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.