ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletวิสัยทัศน์
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ
bulletประกาศ
bulletประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
bulletงานจัดเก็บรายได้
bulletแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อกรุ 2564
bulletคู่มือประชาชน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร / คำร้องต่างๆ
bulletกิจการสภา
bulletจริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletแบบประเมินความพึ่งพอใจ
bulletรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletวินัยข้าราชการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการองค์ความรู้ (KM)
bulletITA เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bulletหนังสือสั่งการ ส.ถ.
bulletเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
bulletโลโก้เทศบาลตำบลบ่อกรุ
bulletผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ
bulletหลวงปู่ดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ
bulletคนไทยเชื้อสายลาวคั่ง
bulletประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ
bulletรณรงค์ประหยัดพลังงาน
bulletเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
bulletข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
bulletประกาศจัดตั้งชุมชน


กระทรวงมหาดไทย


งานจัดเก็บรายได้

แผนที่แม่บท แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ.pdf

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อกรุ รับส่งเงินประจำวัน.pdf

 

การดำเนินเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

                   

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.